Live and learn – Innovative ICT based learning and mentoring approaches for Alzheimer's communities

  • English
  • Ελληνικά
  • Svenska
  • Polski
  • Italiano
  • Dansk

Intellectual Outputs

Intellectual Outputs

Alle projektets hovedresultater

Intellectual Output 1

Brugers behovsanalyse

Som en del af Dem@entoring-projektet opstiller denne behovsanalyse en profil på plejepersonale og pårørende til personer med demens i fem EU-medlemslande (Danmark, Grækenland, Italien, Polen og Sverige) for at kunne bidrage til den europæiske bestræbelse på at give plejepersoner den nødvendige støtte. Den udforsker også, hvordan e-læringsprogrammer kan hjælpe pårørende og plejepersonale til borgere med demens med at hæve kvaliteten af

den tid, de bruger med de personer, de tager sig af, samt øge deres eget velbefindende, ved at indsamle information om plejernes behov og ønsker.

Selvom andelen af ældre borgere i samfundet vokser, og antallet af personer med demens stiger, er der en mangel på netværk og muligheder for at udvide kompetencer for dem, der dagligt tager sig af personer med demens. Dette resulterer i, at den pleje, personer med demens får, i nogle tilfælde er ineffektiv, og at plejeren ofte forsømmer egne behov, hvilket leder til, at de bliver emotionelt og fysisk udmattede. Derfor er det vigtigt, at plejere af borgere med demens klædes ordentligt på til at håndtere opgaven. Online læringsmoduler kan muliggøre, at pårørende kan deltage i programmer uden at skulle forlade hjemmet eller arbejdspladsen.

Rapporten viser, at den typiske pårørende er en kvinde over 45 år, som stadig arbejder og dedikerer mere end 4 timer om dagen til den person, de tager sig af. Ifølge analysen, ønsker de pårørende blandt andet at lære mere om de praktiske problemstillinger omkring pleje, herunder eksisterende strukturer til støtte af pårørende og informationer om social administration, juridiske og økonomiske aspekter. At få mere viden om metoder til aflastning er også vigtigt for dem.

Når det kommer til plejepersonale, er der ligeledes typisk tale om kvinder, men yngre (under 45 år). De vigtigste overordnede emner, som de ønsker skal indgå i et online oplæringsprogram, er psykosociale interventioner og praktiske problemstillinger inden for pleje, herunder information om de eksisterende strukturer til støtte til plejere, samt god praksis indenfor design af hjemmet og bosteder for personer med demens. Tips til at aflaste plejere er der i høj grad også behov for ifølge denne gruppe.

For både pårørende og plejepersonale er der behov for, at et onlinekursus er kort og fleksibelt, så det kan passes ind i en meget travl hverdag. I gennemsnit ville både pårørende og plejepersonale kunne afsætte et par timer om ugen til et onlinekursus. Et onlinekursus forventes at kunne have en positiv effekt på plejernes følelse af egen kompetence, opfattelsen af plejebyrden og deres helbred. Andre positive aspekter omfatter at opnå viden om demens, opnå nye indsigter i deres egen situation og få deres problematikker anerkendt. Den mulige risiko ved et onlinekursus kunne være mangel på ansigt-til-ansigt erfaringsudveksling mellem plejere, men dette kan imødekommes ved at skabe muligheder for online netværk mellem deltagerne.

Hent nu

Intellectual Output 2

Uddannelseskursus om e -mentor - Læreplaner

Globalt lever omkring 50 millioner mennesker med demens og hvert tredje sekund diagnosticeres en ny person med sygdommen. Antallet af personer diagnosticeret med demens forudsiges at stige betydeligt i de kommende årtier og antallet af lande, der anerkender behovet for at prioritere demens, fortsætter med at vokse. Ved at anvende online løsninger vil Dem@entoring-projektet skabe mulighed for, at personer med demens såvel som deres familier og plejepersonale kan modtage meget af den information, de har behov for, for at kunne forbedre deres livskvalitet. Idéen bag DEM@ENTORING-programmet er at tilvejebringe et onlineprogram, hvor pårørende og plejepersonale kan blive online mentorer og senere hen dele deres viden og kompetencer ved brug af en interaktiv onlineplatform. 

Dette inkluderer en demensstøttegruppe, hvorigennem online-mentorerne kan kontaktes for at kunne diskutere relevante emner og danne et netværk til videnudveksling. Dem@entoring-programmet er rettet mod personer med et uddannelsesniveau, der svarer til the International Standard Classification og Education (ISCED) niveau 1+2+3. 

Uddannelsesniveau og individuelle kompetencer vil benyttes til at kunne oprette en online profil for hver mentor. Deltagerne vil derefter blive oplært gennem Open Education Resources (OER), for at de kan tilegne sig den nødvendige viden og kompetencer, for at de kan tilbyde en mentorordning til andre borgere – enten demensramte, deres familier eller plejepersonale. For at nå målene med mentor-programmet, er programmet opdelt i tre forskellige kurser. 

Kursus I: Viden og forståelse for demenssygdomme, vil fokusere på viden om og forståelse for demens, og er inddelt i fire forskellige moduler, som hver dækker et bestemt emne (Introduktion til demens og kognitive lidelser; Adfærdsmæssige og psykologiske symptomer på demens; Psykosociale interventioner; og Risiko og medicineringsstyring). Modulerne er yderligere opdelt i mindre sessioner, med mellem to og syv sessioner i hvert modul. Sessionerne tager maks. 15 minutter at færdiggøre og alle moduler vil afsluttes med en quiz. 

Det andet kursus, Kursus II: E-mentoring viden, omhandler viden omkring strategier for at undervise og facilitere læring hos voksne. Indholdet i dette kursus er opdelt i fem dele (Voksenlæringsstrategier og -modeller; Strategier til facilitering af voksenlæring; Strategier for online undervisning, læring og feedback; Juridiske og adfærdsmæssige aspekter af online læring; og Debriefing og supervision), hvor hver del består af to til tre mindre sessioner. 

Kursus III: E-mentoring-kompetencer fokuserer mere på anvendelsen af strategier og kommunikation mellem mentor og mentee, og indholdet er her inddelt i tre dele (Kommunikation med mentee; Strategier til at facilitere læring; og selvrefleksion over kommunikation og faciliteringsevner), hvor hver del består af én til fire mindre sessioner. Kursus I og II bygger på information erhvervet gennem interviews af personer med en demenssygdom, deres familier og sundhedspersonale, mens kursus III i højere grad beror på desktop research. Undervisningsformen på kursus II og III er valgt ud fra korte fokusgrupper afholdt med forskellige projektet forskellige brugergrupper - personer med demens, deres pårørende og sundhedspersonale. De forskellige kurser vil blive evalueret enkeltvis ved brug af online spørgeskema , der spørger ind til indholdets relevans og læringsudbytte. Hver deltager vil blive tildelt et e-mentoring-certifikat ved succesfuld gennemførsel af Dem@entoring-programmet. 

Hent nu

Intellectual Output 3

Design og udvikling af DEM@ENTORING platform og træningsmateriale

Hovedresultatet af Intellectual Output 3 (IO3) var at udvikle hele DEM@ENTORING -økosystemet (en holistisk platform, der kombinerer uddannelsesdelen samt Mentor/Mentee Collaboration -miljøet) under hensyntagen til feedback og resultater fra IO1 og IO2, Mentoring Lifecycle Model introduceret i IO5 og til sidst den teknologiske kompetence i form af værktøjer og komponenter, der er indbragt af INNOSYSTEMS.

DEM@ENTORING online økosystem har harmonisk kombineret og integreret alle de foreslåede teknologiske fremskridt med projektets resultater og resultater for at producere en udnyttelig løsning, der betragtes som en af projektets centrale leverancer. Et online system med togbaseret information, avancerede interaktionsmuligheder, samarbejdsvillige kommunikationsværktøjer, handlingspunkter, modeller og metoder, træningsmateriale osv., Der gør det muligt for patienter og pårørende, fagfolk, interessenter osv. Aktivt og konstruktivt at interagere og nå de ønskede resultater og mål.

På grund af betydningen af denne IO blev dens udførelse planlagt gennem tre forskellige faser, så vi kunne producere en tidlig, en betaversion og en finale, der er blevet testet og beriget i en anden og tredje iteration for at få en sidste prototype.

Følgende user center -tilgang som nævnt er også IO1 samt agile metoder, gennem hele udviklingsprocessen blev der gennemført brugeracceptationsundersøgelser for at få feedback om "look and feel" og systemets anvendelighed. Dette involverede også støtteudbuddet i pilotfasen.

Det foreliggende dokument er den endelige version af den respektive leverbare "IO3: Design & Development of DEM@ENTORING platform and training material", som er afsluttet i slutningen af projektet (maj 2021) i henhold til opdateret arbejdsplan.

Hent nu

Intellectual Output 4

The Mentoring Relationship Cycle

Demenssygdomme udfordrer i stigende grad borgere og samfund rundt om i verden, grundet risikoen for social isolation, økonomiske udfordringer og indvirkninger på familielivet. 

Dette mærkes dog ikke kun af de personer, der har demens, men også af deres venner og familier. Borgere med demens har behov for ekstra pleje – og de, der tager sig af dem, opfordrer til mere udvikling af viden og opmærksomhed omkring den udfordring, de står over for i rollen som plejer. 

Det at være plejer kan være et professionelt valg – ofte involverer det oplæring inden for praktiske og mentale problematikker og teoretiske forståelser, som man vil stå over for som professionel plejer. Men pårørende efterlades ofte med meget lidt eller ingen formel oplæring at støtte sig op ad – og derudover en kæmpe emotionel udfordring gennem deres direkte relation til den de plejer, oveni den udfordring det i forvejen er at opretholde et nogenlunde normalt liv samtidig. 

Dem@entoring-projektet forsøger at støtte disse pårørende på tre måder – ved at lære dem om demens i sig selv, ved at lære dem hvordan de kan håndtere rollen som pårørende, og ved at lære dem hvordan de kan dele disse erfaringer med andre pårørende. 

Dem@entoring-værktøjet Dem@entoring-værktøjet er en online platform der tilbyder et uddannelses- og oplæringsprogram. Formålet med programmet er at forsyne plejere med specifik viden og kompetencer og oplære plejere som online-mentorer for at de kan tilbyde vejledning til andre plejere gennem peer support-grupper. Mentorerne vil blive oplært i, hvordan de kan håndtere den praktiske og psykologiske udfrodring, demens medfører. Dette oplæringsprogram vil fokusere på plejernes behov ved at forsyne dem med al den nødvendige information om demenssymptomer, udvikling og eksisterende behandlinger, specifikke kompetencer der giver dem mulighed for effektivt at overkomme problemer relateret til demens og oplæring i håndteringen af den fysiske, psykiske og finansielle byrde, der kan være forbundet med en demenssygdom. 

Derudover vil mentorerne blive oplært i vejlederkompetencer for at kunne videreformidle deres viden og erfaringer til andre plejere – mentees – gennem den online platform. Ved at tage del i en demensstøttegruppe vil mentees have mulighed for at møde og lære andre at kende, som gennemgår de samme ting, som dem selv. De vil have mulighed for at diskutere emner, der er relevante for deres situation. De vil lære mere om demens, og hvordan man kan håndtere det at tage sig af en demensramt, og slutteligt vil de blive en del af en peer support-gruppe (netværk) med personer, der deler lignende erfaringer. 

Der er blevet benyttet en lærings og -uddannelsestilgang, der lægger vægt på sundhed og trivsel for at øge de pårørendes forståelse for demens og give dem mulighed for effektivt at håndtere demenssymptomer, i fællesskab øge opmærksomheden omkring emnet og reducere stigmatisering. Dem@entoring-værktøjet implementeres i flere forskellige EU-lande. 

Hvad gør denne guide? 

The Mentoring Relationship Cycle er en guide til hvordan man kan bruge Dem@entoring-værktøjet i jeres organisation. Modellen tager jer gennem en række trin, som kan forbedre jeres planlægning, anvendelse og gennemslagskraft af aktiviteter, initiativer og afrapportering. 

Det overordnede formål er ikke kun at skabe en umiddelbar effekt, men også at have en cirkulær tilgang til at genbruge og inkludere erfaringer fra jeres organisation. Ved at anvende disse trin kan den fortsatte udvikling på tværs af hele fællesskabet af interessenter og brugere blive forstærket. 

Ved at følge trinene, vil I have udviklet en strategi, de nødvendige skabeloner og værktøjer der skal bruges, skabt grundlaget for det nødvendige samarbejde og netværksstukturer, men også en liste eller database af samarbejdspartnere og undervisere at samarbejde med. 

Hent nu

Intellectual Output 5

Mentoring Lifecycle-modellen

Mentoring Lifecycle-modellen er en arbejdsmetode, der styrker samarbejdet og interaktionen mellem mennesker med demens, deres omsorgspersoner og deres familier med en fælles ambition om at hjælpe andre mennesker i lignende situationer til at løfte deres livskvalitet og mestre hverdagssituationer gennem psykosociale tiltag støttet af onlineværktøjer, der muliggør læring over afstand. 

E-mentor-programmet har til hensigt at træne mentorer til at give støtte til familier og omsorgspersoner (professionelle og pårørende) til mennesker, der lever med forskellige typer af demens. Gennem e-læring vil mentorer blive trænet ved brug af Open Education Resources (OER), der både fokuserer på kompetencer ift. online-mentoring og udvidelse af adgang til praktiske erfaringer (Mentoring Relationship Lifecycle, IO4) for derved samlet at øge mulighederne for – som mentor – at støtte mennesker med demens. 

Dette betyder, at en e-mentor også videregiver viden, kompetencer og evner opnået gennem e-mentoringkurserne (IO2). Disse online-mentorer bliver med andre ord øvet gennem Dem@entoring-projektets platform, mens erfarne mentorer også kan bidrage til at rekruttere nye brugere og fremtidige mentorer, hvilket bidrager til læringens samlede udbredelse og brug. 

Formålet med IO5 er at beskrive for deltagerne, hvordan man bliver online-mentor gennem en præsentation af modellen, de forskellige værktøjer og vejledninger. Modellen integrerer brugen af peer to peer-selvhjælpsgrupper og mentorer. Modellen er designet til at blive brugt på tværs af en række sprog som en såkaldt MOOC (Massive Open Online Course), der giver brugerne adgang til platformen og dens indhold. 

Mentoring Lifecycle-modellen beskriver, hvordan denne model kan blive anvendt trin-for-trin såvel som eksempler på den konkrete brug: Brugerne af platformen vil interagere med hinanden online for at danne mentor-grupper (og finde en online-mentor) baseret på specifikke fælles karakteristika og behov. Især vil deltagerne have mulighed for at diskutere hverdagens aktiviteter og håndtering af kontakt til myndigheder, plejetilbud eller lignende. 

For at diskutere demens, pleje og de problematikker man møder. For at organisere fælles aktiviteter for gruppen og være et forum for målrettede diskussioner. Og naturligvis for at give råd og støtte til nye medlemmer, så man også derved styrker en vedvarende udvikling af gruppen og muligheden for online-mentoring.

Denne model (IO5) følger op på The Mentoring Relationship Cycle (IO4) og giver de nødvendige værktøjer til at tage fat på inkluderende træning og læring, social inklusion, styrkelse af planlægning i hverdagen og til at danne fællesskaber til at hjælpe mennesker med demens og deres omsorgspersoner til en øget livskvalitet, men også med at reducere fordomme og stereotyper, der kan hæmme dem og dette. 

Lokale organisationer og institutioner kan efterfølgende tage disse to modeller (IO4 og IO5) og anvende dem overfor andre målgrupper, fx plejepersonale, der dermed kan styrkes i intern brug af mentorer og støtte. Men mere specifikt kan Dem@entoring-platformen fremadrettet bruges af bruger-organisationer som Alzheimer foreninger eller demenscentre for at udvide og styrke den fælles opfattelse af hverdagen med demens for borgerne og pårørende.

Hent nu
Start din eMentoring -rejse nu!

Besøg læringsplatformen DEM@ENTORING

Dem@entoring -uddannelses- og eMentoring -økosystemet er nu tilgængeligt. Besøg platformen nu, og begynd din eMentoring -oplevelse i dag.
Besøg nu

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© 2018 DEM@ENTORING. All Rights Reserved