Live and learn – Innovative ICT based learning and mentoring approaches for Alzheimer's communities

  • English
  • Ελληνικά
  • Svenska
  • Polski
  • Italiano
  • Dansk

Intellectual Outputs

Intellectual Outputs

Alla projektets huvudresultat

Intellectual Output 1

Användares behovsanalys

Trots att befolkningen blir allt äldre och personer med demens ökar, saknas möjligheter till nätverk och kapacitetsuppbyggnad för dem som dagligen vårdar personer med demens. En konsekvens av detta är att vården som ges till personer med demens är otillräcklig och vårdarna (formella och informella) försummar ofta sina egna behov, vilket leder till emotionell och fysisk utmattning. Därför är det mycket viktigt att utbilda de som vårdar personer med demens. En väg att öka kunskapen om demens kan vara att tillhandahålla digitala utbildningsprogram som kan genomföras på den tid och plats vårdaren själv väljer.

Inom ramen för projektet Dem@entoring, analyserade vi utbildningsbehovet hos informella och formella vårdare för personer med demens i fem EU-länder (Danmark, Grekland, Italien, Polen och Sverige). Syftet var att bidra till ett bredare europeiskt perspektiv med målet att ge vårdare ett behövligt stöd. Vi undersökte även hur digitala utbildningsprogram kan hjälpa formella och informella vårdare till personer med demens att öka kvaliteten på vården, och bidra till deras eget välbefinnande. Resultaten sammanfattas i en första rapport av projektet: Dem@entoring - om användarnas behov.

Informella och formella vårdares profil

Rapporten beskriver informella vårdare, vilka är kvinnor i åldern 45+ som fortfarande är yrkesverksamma och ägnar mer än fyra timmar per dag att vårda en person med en demenssjukdom. Enligt analysen skulle informella vårdare önska utbildning om:

• praktiska frågor som relateras till vården av en person med demens

• psykosociala interventioner för personer med demens

• senaste nytt inom behandling av demenssjukdomar

• sociala frågor avseende personer med demens

• olika sätt att avlasta informella vårdare

• information om vad och vilken avlastning som finns att tillgå för informella vårdare

• information om juridiska/ekonomiska frågor

Informella vårare uttryckte behov av att ha tillgång till nätverk för att dela negativa känslor och stress. De rapporterade att de ibland känner skuld, frustreration, trötthet och ensamhet.

När det gäller formella vårdare är de också främst kvinnor, men yngre (under 45 år). Deras utbildningsnivå varierade, liksom deras kunskapsnivå inom demens. Majoriteten var dock positivt inställda till idén att delta i en digital utbildning om demens. I synnerhet fanns det ett särskilt intresse för följande ämnen:

• psykosociala interventioner för personer med demens

• socialt omhändertagande av den demenspersonen

• senaste nytt inom behandling av demenssjukdomar

• praktiska frågor inom vården

• olika möjligheter att avlasta informella vårdare

• information om vad och vilken avlastning som finns att tillgå för informella vårdare

• Bästa praktik för anpassning av boende och utemiljö för personer med demens

• Personlig motivation att delta i någon utbildning var viktigast för att ge personer med demens lämplig vård.

Utbildningsbehov

Både formella och informella vårdgivare har liknande förväntningar på digitalt lärande och båda tycker att det är mycket viktigt med utbildning inom demens. De högsta antalet timmarna per vecka som de kan spendera för onlinekurser är två till tre. Kursen ska vara kompatibel med olika digitala enheter (bärbar dator, surfplatta, smartphone och PC) och vara organiserad i korta och valfria moduler så att vårdaren kan delta utifrån sitt eget behov. Betydelsen av nätverks-, bottom-up-initiativ och stödgrupper betonads som det absolut viktigaste för att stärka vårdaren. Utbildningen ska ge deltagarna möjligheter att delge sina problem, utan att dömas, samt få känslomässigt stöd och positiv feedback.

Utbildningsprogram förväntas ha en positiv effekt på kompetens och på den upplevda belastningen av vård och hälsoproblem bland de informella vårdarna. En potentiell risk eller negativ aspekt av online-mentorskap kan vara bristen på integration med andra interventioner riktade både till vårdaren och personen med demens.

För att nå formella och informella vårdare (ett svårt mål att nå ut till), bör ett nytt online-program förankras och främjas inom kommunerna. Sociala medier betraktas som ett kraftfullt verktyg för att nå ut till enskilda eller socialt isolerade informella vårdare.

Ladda ner nu

Intellectual Output 2

Utbildningskurs om e -mentor - Läroplaner

Omkring 50 miljoner människor världen över har en demenssjukdom, och var tredje sekund diagnosticeras någon med denna typ av sjukdom. Antalet personer som diagnosticeras med demenssjukdom beräknas öka stadigt de kommande årtiondena, och allt fler länder uttrycker behovet av att prioritera vård och omhändertagande vid demenssjukdom. Genom användandet av digital teknik skapar DEM@ENTORING möjligheter för personer med demenssjukdom, 

samt deras anhöriga och vårdpersonal, att ta del av den kunskap som finns, något som i sig också kan leda till ökat välbefinnande. 

Målet för DEM@ENTORING-projektet är att tillhandahålla ett utbildningsprogram genom vilket familjemedlemmar och professionella kan bli e-mentorer, och på så sätt dela med sig av sina kunskaper och färdigheter genom en interaktiv digital plattform. Detta inkluderar en stödgrupp genom vilken e-mentorerna kan nås för att diskutera viktiga och aktuella ämnen och skapa ett nätverk för kunskapsutbyte. Utbildningsprogrammet vänder sig till individer med en utbildningsnivå jämförbar med nivåerna 1+2+3 enligt International Standard Classification of Education (ISCED). 

Utbildningsnivå och individuella färdigheter kommer att användas för att skapa en profil för varje enskild e-mentor. Denna profil matchas sedan mot adepter för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett lyckat samarbete. Deltagarna utbildas med hjälp öppna, digitala verktyg för att på så sätt skaffa sig nödvändiga kunskaper och färdigheter för att kunna agera som e-mentor åt personer med demens, deras anhöriga eller vårdpersonal. Utbildningsprogrammets mål är kompetensöverföring till nya eller existerande vårdgivare och personlig kartläggning av mentorer och adepter. Självtest och utvärdering har en viktig roll i utbildningen. Programmet omfattar tre kurser: 

Kurs I: Kunskap om och förståelse för demenssjukdomar. Kursen fokuserar viktig kunskap och förståelse kring demenssjukdom och är indelad i fyra olika moduler. Varje modul behandlar ett särskilt område (Introduktion till demens och kognitiva sjukdomar; Beteendemässiga och psykologiska symtom på demens; Psykosociala interventioner; samt Risk- och läkemedelshantering). Modulerna är indelade i 2-7 sessioner. Varje session tar maximalt 15 minuter. Varje modul avslutas med en kunskapskontroll i form av ett quiz. 

Kurs II: Kunskap för E-mentorskap omfattar strategier för undervisning och lärande för vuxna, mer specifikt fyra moduler: Modeller och strategier för lärande bland vuxna; Strategier för facilitering; Strategier för internetbaserad undervisning; samt Debriefing och uppföljning. Varje modul innehåller 2-3 sessioner. 

Kurs III: Färdigheter för E-mentorskap fokuserar på tillämpningen av strategier samt kommunikationen mellan mentor och adept. Innehållet är uppdelat i tre moduler: Kommunikation med adepter; Strategier för att underlätta lärande; Självreflektion kring kommunikation och färdigheter, uppdelade i mindre sessioner. Kurs I och i viss utsträckning kurs II bygger på information som inhämtats från intervjuer med personer som antingen själva har en demenssjukdom, familjemedlemmar eller vårdpersonal, medan kurserna II och III i större utsträckning baseras på genomgång av litteratur.

Kurs II och kurs II genomförs i form av kortare seminarier. Kurserna kommer att utvärderas separat genom undersökningar online, med fokus på innehållets relevans och måluppfyllelse. Efter genomfört program kommer varje deltagare att få ett intyg. 

Ladda ner nu

Intellectual Output 3

Design och utveckling av DEM@ENTORING plattform och utbildningsmaterial

Huvudresultatet av Intellectual Output 3 (IO3) var att utveckla hela DEM@ENTORING -ekosystemet (en holistisk plattform som kombinerar utbildningsdelen såväl som Mentor/Mentee Collaboration -miljön), med hänsyn till feedback och resultat från IO1 och IO2, Mentoring Lifecycle -modellen introducerad i IO5 och slutligen den tekniska kompetensen i form av verktyg och komponenter som INNOSYSTEMS har tagit med.

DEM@ENTORING online -ekosystem har harmoniskt kombinerat och integrerat alla föreslagna tekniska framsteg med projektets resultat och resultat för att producera en utnyttjbar lösning, som anses vara en av projektets huvudsakliga leveranser. Ett onlinesystem med tågbaserad information, avancerade interaktionsmöjligheter, kommunikationsverktyg, åtgärdspunkter, modeller och metoder, utbildningsmaterial etc. som gör det möjligt för patienter och vårdgivare, proffs, intressenter etc. att aktivt och konstruktivt interagera och nå önskade resultat och mål.

På grund av vikten av denna IO planerades dess genomförande genom tre olika faser, så att vi kunde producera en tidig, en betaversion och en final som har testats och berikats i en andra och tredje iteration för att få en slutlig prototyp.

Följande användarcenter -tillvägagångssätt som nämnts är också IO1 såväl som agila metoder, under hela utvecklingsprocessen genomfördes användaracceptansstudier för att få feedback om "utseende och känsla" och användbarheten hos systemet. Detta innebar också stödet under pilotfasen.

Dokumentet är den slutliga versionen av respektive "IO3: Design & Development of DEM@ENTORING platform and training material" som har avslutats i slutet av projektet (maj 2021) enligt uppdaterad arbetsplan.

Ladda ner nu

Intellectual Output 4

The Mentoring Relationship Cycle

Demenssjukdomar utgör en allt större utmaning för människor och samhällen runt om i världen, på grund av den risk för social isolering, ekonomiska utmaningar och påverkan på familjeliv som en demenssjukdom medför. 

En demenssjukdom påverkar många personer i och utanför den egna familjen. Personer med demenssjukdom är i behov av extra omvårdnad, något som ställer krav på utveckling av ny kunskap kring demenssjukdomen men också personligt i rollen som anhörig eller professionell vårdpersonal. Professionell vårdpersonal har ofta en utbildning i medicinska och psykosociala frågor samt en både praktisk och teoretisk förståelse för den sjukdomen och dess konsekvenser medan familj och anhöriga oftast inte har tillgång till samma utbildning samtidigt som de i större utsträckning är emotionellt påverkade av situationen. 

Projektet Dem@entoring avser att ge stöd åt familj, anhöriga och vårdpersonal på tre sätt - genom att skaffa sig mer kunskap om demenssjukdomen, genom att tillägna sig strategier för att hantera rollen som anhörig till en person med demenssjukdom och genom att skaffa sig kunskap om hur man delar med sig av dessa erfarenheter med andra i samma situation 

Dem@entoring-verktyget 

Dem@entoring-verktyget är en online-plattform som erbjuder utbildning. Syftet med programmet är att låta anhöriga, vårdpersonal och andra intresserade ta del av specifika kunskaper och färdigheter relaterade till demenssjukdom, samt att utbilda e-mentorer som genom digitala kamratstödsgrupper kan erbjuda stöd till andra. 

Mentorerna utbildas i hur man hanterar den praktiska och psykologiska aspekter av demenssjukdom samt hur man skapar och vidmakthåller fungerande grupper. Utbildningsprogrammet fokuserar på kursdeltagarnas behov och tillhandahåller kunskap kring olika symtom på demens, hur sjukdomen utvecklas och tillgängliga behandlingar, specifika färdigheter som ger en möjlighet att effektivt hantera demensrelaterade problem samt utbildning i hur man hanterar tänkbara fysiska, psykologiska och finansiella konsekvenser av en demenssjukdom. 

Utöver detta kommer e-mentorerna att tillägna sig kunskap om mentorskap och relationen mentor-adept och hur den kan skapas och vidmakthållas via plattformen. Genom att gå med i stödgrupp får adepterna möjlighet att träffa och lära känna andra med liknande upplevelser som de själva. De får möjlighet att diskutera ämnen som är relevanta för deras egen situation. De lär sig mer om demens samt hur man själv hanterar vardagen och kan genom kamratstödsgruppen utvidga sitt nätverk. 

Plattformen har utvecklats med den vuxna personens lärande i fokus och implementeras i olika länder inom EU. 

Vad är syftet med denna guide? 

Mentorrelationscykeln är en guide till hur du använder Dem@entoringplattformen inom din organisation. Modellen tar dig igenom en rad olika steg som kan förbättra planering, förståelse och påverkan på aktiviteter och rapportering. 

Det övergripande målet med mentorrelationscykeln är tillhandahålla en cirkulär metod och modell för att inkludera och tillvarata de erfarenheter inom din egen organisation. Genom att tillämpa dessa steg kan den fortsatta utvecklingen inom den praktikgemenskap som intressenter och användare utgör förbättras. 

Genom att följa stegen i mentorrelationscykeln kommer du att ha utformat en strategi, fått de mallar och verktyg som behövs och därmed upprättat grunden för samarbete och nätverkande, men även skapat en lista eller databas av olika aktörer och intressenter att samarbeta med. 

Ladda ner nu

Intellectual Output 5

Dem@entoring livscykelmodell

Dem@entoring livscykelmodell underlättar interaktionen mellan personer med demens, deras vårdgivare och anhöriga. Syftet är att bidra till förbättrad livskvalitet med hjälp av psykosociala interventioner E-mentorsprogrammet syftar till att utbilda mentorer som kan ge stöd till familjer och vårdgivare till personer med demens. E-mentorer kommer att utbildas med hjälp av online-verktyg (Dem@entoring plattformen) och andra öppna resurser, enligt den struktur för utbildningen som utvecklats i IO2. Under utbildningen utvecklas mentorerna färdigheter och erfarenheter av e-mentoring så att de kan fungera som mentorer till vårdgivare och anhöriga till personer med demens. Erfarna e-mentorer rekryterar i sin tur nya användare. 

Målet med IO5 är att beskriva hur man går tillväga för att bli en e-mentor. Det görs genom presentation av modellen samt olika verktyg och riktlinjer för uppgiften. Modellen ger också hjälp att skapa stödgrupper eller andra insatser för att stötta e-mentorerna i deras arbete. Modellen är utformad för flera språk i form av en MOOC (Massive Open Online Course). 

Dem@entoring livscykelmodell beskriver hur modellen kan tillämpas steg för steg. Plattformsanvändarna kommer att interagera med varandra online för att skapa mentorsgrupper baserade på adeptens behov och erfarenheter och mentorns kunskaps- och färdighetsprofil. Deltagarna i mentorsprogrammet kommer att ha möjlighet att diskutera olika frågor med varandra, organisera aktiviteter och diskussionsfora samt erbjuda råd och stöd till nya medlemmar. 

Dem@entoring livscykelmodellen (IO5) följer IO4 och erbjuder nödvändiga verktyg för en inkluderande utbildning, social integration, ökad effektivitet och till att skapa demensvänliga samhällen. Dem@entoring-plattformen kan användas av olika typer av intresseorganisationer i syftet att sprida information och kunskap om sjukdomen och dess konsekvenser, samt för att förebygga stigma. Modellerna kan också tillämpas på andra målgrupper än personer som på ett eller annat sätt är involverade i omhändertagande av personer med demens. 

Ladda ner nu
Börja din eMentoring -resa nu!

Besök lärplattformen DEM@ENTORING

Dem@entoring -utbildningssystemet och eMentoring -ekosystemet är nu tillgängligt. Besök plattformen nu och börja din eMentoring -upplevelse idag.
Besök nu

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© 2018 DEM@ENTORING. All Rights Reserved