Live and learn – Innovative ICT based learning and mentoring approaches for Alzheimer's communities

  • English
  • Ελληνικά
  • Svenska
  • Polski
  • Italiano
  • Dansk

Projekt

PROJEKT SAMMANFATTNING

Strategiskt partnerskap för vuxenutbildning

Dem@entoring syftar till att utveckla och implementera en digital plattform för utbildning och träning riktat mot professionella och anhöriga till personer med demens. Utbildningen syftar till att öka kunskapen om demens och konsekvenser för aktivitet, delaktighet, hälsa och välbefinnande hos personen själv och dess anhöriga. Målet är också att erbjuda professionella vårdgivare et lättillgängligt, evidensbaserat och digitalt utbildningsprogram. Inom ramen för projektet. En grupp e-mentorer kommer att utbildas inom medicinska, sociala och beteendemässiga problem vid demens, copingstrategier och omhändertagande samt metoder för utbildning och lärande. Utbildningsprogrammet kommer att vara fritt tillgängligt på engelska, svenska, danska, italienska och grekiska.

Ca 5000 personer med demens, anhöriga, personal inom hälso- och sjukvården, frivilligorganisationer mfl kommer att delta i programmets utveckling. En mentorscykel kommer att utvecklas och implementeras, baserat på en ”train-the-trainers” metodologi. Seminarier, workshops och andra aktiviteter kommer att genomföras för att samla in data, pröva utbildningsprogrammet och för att sprida kunskapen till ett större antal personer.

Ökad social inkludering och delaktighet bland personer med demens, ökad användning av digitala lösningar för utbildning och lärande inom vård av personer med demens, ökad interaktion mellan olika grupper, samt ökat välbefinnande och minskad stress hos de som vårdar personer med demens.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© 2018 DEM@ENTORING. All Rights Reserved