Live and learn – Innovative ICT based learning and mentoring approaches for Alzheimer's communities

  • English
  • Ελληνικά
  • Svenska
  • Polski
  • Italiano
  • Dansk

Intellectual Outputs

Intellectual Outputs

Wszystkie główne rezultaty projektu

Intellectual Output 1

Analiza potrzeb użytkowników

W kontekście projektu Dem@entoring, niniejszy raport dotyczący potrzeb użytkowników przedstawia profil nieformalnych i formalnych opiekunów osób z demencją w pięciu państwach członkowskich UE (Danii, Grecji, Włoch, Polsce i Szwecji), aby wnieść wkład w szersze europejskie starania mające na celu zapewnienie opiekunom niezbędnego wsparcia. Przedstawiono w nim również potrzeby i problemy osób cierpiących na demencję oraz sposób, w jaki programy e-szkoleń mogą pomóc ich formalnym i nieformalnym opiekunom w podniesieniu jakości czasu spędzanego z tymi osobami.

Mimo że społeczeństwo starzeje się, a liczba osób cierpiących na demencję wzrasta, brakuje możliwości tworzenia sieci kontaktów i budowania potencjału dla osób, które na co dzień opiekują się osobami z demencją. W rezultacie opieka nad osobą z demencją jest nieefektywna, a opiekunowie często zaniedbują własne potrzeby, co prowadzi ich do emocjonalnego i fizycznego wyczerpania.

Dlatego też bardzo ważne jest odpowiednie szkolenie opiekunów osób z demencją. W szczególności moduły e-learningowe mogą pozwolić im na uczestnictwo w programach szkoleniowych bez konieczności przebywania w domu lub miejscu pracy.

Raport charakteryzuje opiekunów nieformalnych jako kobiety w wieku 45+, które nadal pracują i poświęcają więcej niż 4 godziny dziennie osobie, którą się opiekują. Zgodnie z analizą, opiekunowie nieformalni chcieliby być szkoleni w zakresie praktycznych kwestii związanych z zarządzaniem opieką, w tym istniejących struktur wsparcia dla opiekunów oraz informacji na temat zarządzania społecznego, aspektów prawnych i finansowych. Kluczowe dla nich jest również szkolenie na temat sposobów odciążenia ich.

Jeśli chodzi o opiekunów formalnych, są to również głównie kobiety, ale młodsze (poniżej 45 roku życia). Najważniejsze ogólne tematy, które powinny zostać uwzględnione w programie szkoleniowym online dla nich, dotyczą interwencji psychospołecznych i praktycznych kwestii związanych z zarządzaniem opieką, w tym informacji na temat istniejących struktur wsparcia dla opiekunów oraz dobrych praktyk w zakresie projektowania domów i pomieszczeń mieszkalnych dla osób z demencją. Bardzo potrzebne są również wskazówki, jak ulżyć opiekunom.

Dla obu grup opiekunów szkolenie online musi być krótkie i elastyczne, aby zmieścić się w bardzo napiętych dniach. Zarówno formalni, jak i nieformalni opiekunowie mogliby poświęcić na takie szkolenie średnio kilka godzin tygodniowo, korzystając ze swoich laptopów, tabletów, smartfonów i komputerów osobistych. Oczekuje się, że szkolenie i interwencja e-mentora będą miały pozytywny wpływ na poczucie kompetencji, postrzegane obciążenie opieką i zdrowie. Inne pozytywne aspekty to otrzymanie wiedzy na temat demencji, uzyskanie nowego spojrzenia na własną sytuację oraz uznanie ich problemów. Ewentualnym zagrożeniem związanym ze szkoleniem online może być brak bezpośredniej wymiany informacji między opiekunami, ale ryzyko to można przezwyciężyć, przewidując możliwości nawiązywania kontaktów online przez uczestników szkolenia.

Jeśli chodzi o osoby z demencją, konsorcjum dotarło do 11 mężczyzn i 17 kobiet z łagodnymi zaburzeniami neurokognitywnymi poprzez grupy fokusowe. Połowa uczestników była w wieku 75+. Główne obawy badanych osób z demencją dotyczyły ich zdrowia i utraty tożsamości w przyszłości. Obawiali się również zmiany relacji z opiekunami. W grupach fokusowych uczestnicy wyrazili również potrzebę wykonywania jak największej ilości codziennych czynności i podejmowania własnych decyzji, wspólnie z bliskimi.

Dlatego też szkolenia w ramach projektu będą miały na celu upewnienie się, że formalni i nieformalni opiekunowie biorą pod uwagę potrzeby wyrażane przez osoby z demencją, zwracając jednocześnie uwagę na ich własne samopoczucie i potrzeby.

Pobierz teraz

Intellectual Output 2

Szkolenie e-mentor - Curricula

Na całym świecie około 50 milionów osób cierpi na demencję, a co trzecią sekundę na świecie diagnozuje się tę chorobę. Przewiduje się, że w nadchodzących dziesięcioleciach liczba osób, u których zdiagnozowano demencję, znacznie wzrośnie, a liczba krajów, które uznają potrzebę uznania demencji za priorytet, stale rośnie. Dzięki zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych projekt DEM@ENTORING umożliwi osobom cierpiącym na demencję, ich rodzinom oraz pracownikom służby zdrowia uzyskanie wielu informacji, które są im niezbędne do poprawy jakości życia. Główną ideą projektu DEM@ENTORING jest stworzenie programu szkoleniowego, w ramach którego rodziny i specjaliści mogą zostać e-mentorami, a następnie dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami za pomocą przyjaznej i interaktywnej platformy internetowej. Do tego dochodzi grupa wsparcia dla chorych na demencję, poprzez którą e-mentorzy mogą się kontaktować w celu omówienia istotnych tematów i stworzenia sieci wymiany wiedzy. Program szkoleniowy DEM@ENTORING jest skierowany do osób z wykształceniem porównywalnym z poziomami 1+2+3 według Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji (ISCED). 

Poziom wykształcenia i indywidualne umiejętności zostaną wykorzystane do stworzenia profilu online dla każdego e-mentora. Następnie uczestnicy zostaną przeszkoleni za pomocą Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER), aby zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia e-mentoringu dla innych osób, zarówno osób cierpiących na demencję, ich rodzin, jak i osób zajmujących się zawodowo opieką. Aby osiągnąć cele programu e-mentoringu, tj. przekazanie cennych umiejętności nowym lub obecnym opiekunom, zaprojektowanie materiałów dostępnych on-line, wykorzystanie "mapowania osobowości" w celu optymalnego dopasowania do mentorów oraz sprawdzenie wiedzy i umiejętności za pomocą narzędzi samooceny, program został podzielony na trzy różne kursy, 1-3.

Kurs I: Wiedza i zrozumienie chorób demencyjnych, będzie koncentrował się na wiedzy i zrozumieniu demencji i jest podzielony na cztery różne moduły, z których każdy obejmuje konkretny temat (Wprowadzenie do demencji i zaburzeń poznawczych; Behawioralne i psychologiczne objawy demencji; Interwencje psychospołeczne; oraz Zarządzanie ryzykiem i lekami). Moduły są następnie podzielone na mniejsze sesje, od dwóch do siedmiu w każdym module. Sesje nie będą trwały dłużej niż 15 minut, a po wszystkich modułach nastąpi quiz. 

Drugi kurs, Kurs II: Wiedza o e-mentoringu, poświęcony jest wiedzy na temat strategii nauczania i ułatwiania uczenia się osobom dorosłym. Treść tego kursu podzielona jest na pięć części (Strategie i modele uczenia się dorosłych; Strategie ułatwiające uczenie się dorosłych; Strategie nauczania online, uczenia się i udzielania informacji zwrotnej; Prawne i behawioralne aspekty uczenia się online; Podsumowanie i obserwacja), z których każda składa się z dwóch do trzech mniejszych sesji. 

Kurs III: Umiejętności e-mentorskie skupia się bardziej na zastosowaniu strategii i komunikacji pomiędzy mentorem a podopiecznym, a jego treść podzielona jest na trzy części (Komunikacja z podopiecznym; Strategie ułatwiające uczenie się; Autorefleksja na temat komunikacji i umiejętności ułatwiania), z których każda składa się z jednej do czterech mniejszych sesji. 

Kursy I i II opierają się na informacjach zdobytych podczas wywiadów z osobami cierpiącymi na demencję, ich rodzinami i pracownikami służby zdrowia, natomiast kurs III w większym stopniu opiera się na badaniach źródeł wtórnych. Na sposób nauczania w kursach II i III duży wpływ miały również krótkie seminaria prowadzone z różnymi grupami użytkowników, w skład których wchodziły osoby z demencją, ich rodziny i pracownicy służby zdrowia. Poszczególne kursy będą oddzielnie oceniane za pomocą ankiet online, które będą dotyczyć adekwatności treści i wyników nauczania. Po pomyślnym ukończeniu programu szkoleniowego Dem@entoring każdy uczestnik otrzymuje certyfikat e-mentora.

Pobierz teraz

Intellectual Output 3

Projekt i rozwój platformy DEM@ENTORING oraz materiałów szkoleniowych

Głównym rezultatem projektu Intellectual Output 3 (IO3) było opracowanie całego ekosystemu DEM@ENTORING (holistycznej platformy łączącej część edukacyjną oraz środowisko Mentor/Mentee Collaboration), z uwzględnieniem informacji zwrotnych i wyników z IO1 i IO2, Mentoring Lifecycle Model wprowadzony w IO5 i wreszcie kompetencje technologiczne w postaci narzędzi i komponentów wniesione przez INNOSYSTEMS.

Ekosystem online DEM@ENTORING harmonijnie połączył i zintegrował wszystkie proponowane postępy technologiczne z wynikami i wynikami projektu, aby stworzyć możliwe do wykorzystania rozwiązanie, które jest uważane za jeden z podstawowych rezultatów projektu. System online z informacjami o pociągu, zaawansowanymi możliwościami interakcji, narzędziami komunikacji opartej na współpracy, punktami działania, modelami i metodologiami, materiałami szkoleniowymi itp., umożliwiającym pacjentom i opiekunom, profesjonalistom, zainteresowanym stronom itp. aktywną i konstruktywną interakcję oraz osiągnięcie pożądanych wyników i celów.

Ze względu na wagę tego IO, jego wykonanie zaplanowano w trzech różnych fazach, co pozwoliło nam wyprodukować wczesną wersję beta i wersję finalną, która została przetestowana i wzbogacona w drugiej i trzeciej iteracji w celu uzyskania ostatecznego prototypu.

Podążając za podejściem centrum użytkownika, jak wspomniano, również IO1 oraz metodologiami zwinnymi, przez cały proces rozwoju przeprowadzono badania akceptacji użytkowników w celu uzyskania informacji zwrotnej na temat „wyglądu i stylu” oraz użyteczności systemu. Wiązało się to również z zapewnieniem wsparcia w fazie pilotażowej.

Dostępny dokument jest ostateczną wersją odpowiedniego produktu „IO3: Projektowanie i rozwój platformy i materiałów szkoleniowych DEM@ENTORING”, który został ukończony pod koniec projektu (maj 2021 r.) zgodnie z zaktualizowanym planem pracy.

Pobierz teraz

Intellectual Output 4

The Mentoring Relationship Cycle

Choroby otępienne stanowią coraz większe wyzwanie dla ludzi i społeczeństw na całym świecie, ze względu na ryzyko izolacji społecznej, wyzwania ekonomiczne oraz wpływ na życie rodzinne. Wyzwania te są jednak odczuwane i ponoszone nie tylko przez osoby cierpiące na demencję, ale również przez ich przyjaciół i rodziny. Osoby cierpiące na demencję wymagają dodatkowej opieki - a ich opiekunowie domagają się poszerzenia wiedzy i zwrócenia uwagi na stojące przed nimi wyzwanie, na demencję, ale także na własną osobę w roli opiekuna. 

Bycie opiekunem może być wyborem zawodowym - często wiąże się ze szkoleniem w zakresie praktycznych i psychicznych kwestii oraz teoretycznych pojęć, z którymi można się zmierzyć w ramach kariery zawodowej. Jednak opiekunowie nieformalni często nie mają formalnego wykształcenia, na którym mogliby się oprzeć, a ich bezpośrednia relacja jest dla nich ogromnym wyzwaniem emocjonalnym, oprócz wyzwania, jakim jest po prostu utrzymanie w miarę normalnego życia. 

Projekt Dem@entoring stara się wspierać tych nieformalnych opiekunów na trzy sposoby - poprzez naukę o samej demencji, poprzez naukę jak radzić sobie z rolą nieformalnego opiekuna oraz poprzez naukę jak dzielić się tymi doświadczeniami z innymi nieformalnymi opiekunami. 

Narzędzie Dem@entoring 

Narzędzie Dem@entoring jest platformą internetową, która oferuje program edukacyjny i szkoleniowy. Celem programu jest dostarczenie opiekunom konkretnej wiedzy i umiejętności oraz stworzenie i przeszkolenie opiekunów chorych na demencję jako e-mentorów, którzy będą udzielać mentoringu innym opiekunom w ramach grup wsparcia rówieśniczego. Mentorzy zostaną przeszkoleni w zakresie radzenia sobie z praktycznymi i psychologicznymi obciążeniami związanymi z demencją. Program szkoleniowy będzie koncentrował się na potrzebach opiekunów, którzy otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat objawów demencji, jej przebiegu i dostępnych metod leczenia, a także konkretne umiejętności umożliwiające im skuteczne radzenie sobie z problemami związanymi z demencją oraz szkolenie w zakresie radzenia sobie z fizycznym, psychologicznym i finansowym obciążeniem związanym z demencją. 

Ponadto Mentorzy zostaną przeszkoleni w zakresie umiejętności mentorskich, aby za pośrednictwem platformy internetowej przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie innym opiekunom - podopiecznym. Przystępując do grupy wsparcia dla osób cierpiących na demencję, podopieczni będą mieli szansę spotkać i poznać innych, którzy przechodzą przez te same doświadczenia. Będą mieli możliwość przedyskutowania tematów, które są istotne w ich sytuacji. Dowiedzą się więcej o demencji i o tym, jak radzić sobie z opieką, a na koniec staną się częścią grupy (sieci) wsparcia rówieśniczego, w której znajdą się osoby mające wspólne doświadczenia. 

Zastosowano podejście oparte na uczeniu się i edukacji dorosłych, które dotyczy zdrowia i dobrego samopoczucia, aby zwiększyć zrozumienie demencji przez tych nieformalnych opiekunów i umożliwić im skuteczne radzenie sobie z objawami demencji, wspólnie podnieść świadomość i zmniejszyć stygmatyzację. Program szkoleniowy e-mentoring jest realizowany w różnych krajach UE. 

Czemu służy ten przewodnik? 

Cykl Relacji Mentoringowych jest przewodnikiem po tym, jak wykorzystać narzędzie Dem@entoring w swojej organizacji. Model ten prowadzi przez szereg kroków, które mogą usprawnić planowanie, wykorzystanie i wpływ działań, inicjatyw i raportowania.

Ogólnym celem jest nie tylko stworzenie wpływu, ale również podejście cyrkularne, ponowne wykorzystanie i włączenie doświadczeń w ramach organizacji. Dzięki zastosowaniu tych kroków można wzmocnić ciągły rozwój w całej społeczności interesariuszy i użytkowników. 

Podążając za tymi krokami, opracujesz strategię, niezbędne szablony i narzędzia do wykorzystania, stworzysz podstawy niezbędnej współpracy i struktur sieciowych, a także listę lub bazę danych współpracowników i trenerów, z którymi możesz współpracować.

Pobierz teraz

Intellectual Output 5

Model Cyklu Życia Mentoringu

Model Cyklu Życia Mentoringu pozwala na interakcję pomiędzy osobami z demencją, ich opiekunami i rodzinami wspierając inne osoby w podobnych sytuacjach by poprawić jakość ich życia poprzez interwencje psychospołeczne z pomocą narzędzi internetowych, które umożliwiają zdalne szkolenie. 

Program e-mentoringu ma na celu wyszkolenie mentorów w zakresie udzielania wsparcia rodzinom i opiekunom (formalnym i nieformalnym) osób cierpiących na wszelkie rodzaje demencji. W czasie trwania programu mentorzy będą szkoleni z wykorzystaniem Otwartych Zasobów Edukacyjnych (z ang. Open Education Resources, OER) w celu rozwijania umiejętności i doświadczenia w zakresie e-mentoringu (Rezultat Projektu Nr 4: Cykl Życia Mentoringu), aby potencjalnie zapewnić mentoring opiekunom osób z demencją, co oznacza, że e-mentorzy będą przekazywać swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje uzyskane na kursach e-mentorskich (Rezultat Projektu Nr 2). 

E-mentorzy będą szkoleni za pośrednictwem platformy projektu Dem@entoring. Doświadczeni e-mentorzy będą rekrutować nowych użytkowników, co pomoże zapewnić trwałość programu. 

Celem Rezultatu Projektu Nr 5 jest przedstawienie uczestnikom, jak zostać e-mentorami lub mentorami poprzez prezentację modelu, różnych narzędzi i wytycznych. Model ten umożliwia tworzenie grup wsparcia dla rówieśników i mentorów. Model jest przeznaczony do wykorzystania w wielu językach jako MOOC (z ang. Massive Open Online Course), który umożliwia użytkownikom dostęp do platformy i jej zawartości. 

Mentoringowy Model Cyklu Życia prezentuje, jak model może być stosowany krok po kroku, a także podaje przykłady zastosowania: użytkownicy platformy będą wchodzić w interakcje online w celu utworzenia grup mentorskich (funkcja: znajdź e-mentora) w oparciu o konkretne wspólne cechy i potrzeby. Zasadniczo uczestnicy będą mieli okazję do omówienia działań i kwestii administracyjnych. W celu omówienia opieki nad osobami cierpiącymi na demencję i problemów z nią związanych organizowane mogą być zajęcia grupowe i fora dyskusyjne, wreszcie oferowane porady i wsparcie dla nowych członków w celu zachowania spójnego charakteru programu. 

Model ten (Rezultat projektu Nr 5) opiera się na Cyklu Relacji Mentorskich (Rezultat Projektu Nr 4) i oferuje niezbędne narzędzia do podejścia do szkoleń integracyjnych, integracji społecznej, poprawy efektywności administracyjnej i tworzenia społeczności pomagających osobom cierpiącym na demencję i ich opiekunom uzyskać dobrą jakość życia i złagodzić związane z nimi stygmatyzację i stereotypy.

Organizacje mogą następnie przyjąć te dwa modele i zastosować je do innych grup docelowych, takich jak pracownicy opieki. Mówiąc dokładniej, platforma Dem@entoring może być wykorzystywana przez organizacje zawodowe, takie jak Stowarzyszenie Alzheimera lub Dzienne Ośrodki Opieki nad Osobami z Demencją, w celu poprawy ich zrozumienia wyzwań związanych z demencją. 

Pobierz teraz
Rozpocznij swoją e-mentoringową podróż już teraz!

Odwiedź platformę edukacyjną DEM@ENTORING

Ekosystem edukacyjny i eMentoring Dem@entoring jest już dostępny. Odwiedź platformę już teraz i już dziś rozpocznij korzystanie z eMentoringu.
Odwiedź teraz

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© 2018 DEM@ENTORING. All Rights Reserved