Live and learn – Innovative ICT based learning and mentoring approaches for Alzheimer's communities

  • English
  • Ελληνικά
  • Svenska
  • Polski
  • Italiano
  • Dansk

Anziani E

Anziani e Non Solo jest organizacją pozarządową działającą od 2004 roku w dziedzinie innowacji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania projektami i realizacji usług i produktów w dziedzinie zwiększania dobrobytu i integracji społecznej.

Działania prowadzone przez Anziani e Non Solo dotyczą następujących tematów:

– Starzenie się, działania międzypokoleniowe i wsparcie dla osób starszych słabszych i niesamodzielnych
– Szkolenie i wsparcie dla opiekunów rodzinnych, nieformalnych i formalnych
– Zapobieganie znęcaniu się nad osobami starszymi i dyskryminacji
– Wspieranie młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i wzmacnianie ich pozycji: rozwój umiejętności, włączenie społeczne i przejście ze szkoły do pracy
– Walka z ubóstwem, wspieranie zdolności do zatrudnienia i integracji społecznej grup w niekorzystnej sytuacji

Nasze kompetencje:
– Zarządzanie projektami społecznymi
– Badania społeczne
– Projekty pilotażowe w dziedzinach społecznych
– Szkolenia i e-learning
– Walidacja umiejętności nabytych nieformalnie
– Usługi w zakresie informacji, doradztwa i dopasowania oferty pracy i zapotrzebowania w dziedzinie opieki
– Opracowanie stron internetowych i pakietów oprogramowania dla pracowników urzędów socjalnych i służb zatrudnienia

W ramach swojej działalności ANS wypromował kilka projektów na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim, a także ma duże możliwości tworzenia sieci kontaktów z administracją lokalną i regionalną, fundacjami, organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi, urzędami pracy, spółdzielniami społecznymi.

Anziani e Non Solo zatrudnia 11 pracowników z odpowiednim doświadczeniem w obszarach interwencji i jest:
– Zarejestrowana jako instytucja badań społecznych
– Członkiem Platformy AGE Europe (europejskiej platformy organizacji na rzecz osób starszych)
– Członkiem Eurocarers (europejskiej sieci organizacji pracujących z opiekunami nieformalnymi)
– Członkiem EMIL – Europejska sieć na rzecz międzypokoleniowego kształcenia
– Członkiem włoskiej sieci antydyskryminacyjnej
– Członkiem INPEA (międzynarodowej sieci na rzecz zapobiegania znęcaniu się nad osobami starszymi) oraz GAROP (Global Alliance for Anziani E

Anziani e Non Solo jest organizacją pozarządową działającą od 2004 roku w dziedzinie innowacji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania projektami i realizacji usług i produktów w dziedzinie zwiększania dobrobytu i integracji społecznej.

Działania prowadzone przez Anziani e Non Solo dotyczą następujących tematów:
– Starzenie się, działania międzypokoleniowe i wsparcie dla osób starszych słabszych i niesamodzielnych
– Szkolenie i wsparcie dla opiekunów rodzinnych, nieformalnych i formalnych
– Zapobieganie znęcaniu się nad osobami starszymi i dyskryminacji
– Wspieranie młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i wzmacnianie ich pozycji: rozwój umiejętności, włączenie społeczne i przejście ze szkoły do pracy
– Walka z ubóstwem, wspieranie zdolności do zatrudnienia i integracji społecznej grup w niekorzystnej sytuacji

Nasze kompetencje:
– Zarządzanie projektami społecznymi
– Badania społeczne
– Projekty pilotażowe w dziedzinach społecznych
– Szkolenia i e-learning
– Walidacja umiejętności nabytych nieformalnie
– Usługi w zakresie informacji, doradztwa i dopasowania oferty pracy i zapotrzebowania w dziedzinie opieki
– Opracowanie stron internetowych i pakietów oprogramowania dla pracowników urzędów socjalnych i służb zatrudnienia

W ramach swojej działalności ANS wypromował kilka projektów na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim, a także ma duże możliwości tworzenia sieci kontaktów z administracją lokalną i regionalną, fundacjami, organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi, urzędami pracy, spółdzielniami społecznymi.

Anziani e Non Solo zatrudnia 11 pracowników z odpowiednim doświadczeniem w obszarach interwencji i jest:
– Zarejestrowana jako instytucja badań społecznych
– Członkiem Platformy AGE Europe (europejskiej platformy organizacji na rzecz osób starszych)
– Członkiem Eurocarers (europejskiej sieci organizacji pracujących z opiekunami nieformalnymi)
– Członkiem EMIL – Europejska sieć na rzecz międzypokoleniowego kształcenia
– Członkiem włoskiej sieci antydyskryminacyjnej
– Członkiem INPEA (międzynarodowej sieci na rzecz zapobiegania znęcaniu się nad osobami starszymi) oraz GAROP (Global Alliance for the Right of Older Persons).

ANS jest obecnie wiodącą włoską organizacją w dziedzinie wsparcia dla nieformalnych opiekunów i pracowników opieki domowej. Jesteśmy pionierami w kraju w świadczeniu usług wsparcia dla tej grupy docelowej oraz – jako promotorzy stowarzyszenia parasolowego CAR.ER. – opowiadaliśmy się za uznaniem nieformalnych opiekunów we Włoszech i uzyskaliśmy zatwierdzenie pierwszej włoskiej ustawy regionalnej w tym zakresie (Emilia Romagna – L.2/2014). Nasz kurs e-learning dla opiekunów nieformalnych zarejestrował dotychczas prawie 1000 użytkowników, podczas gdy nasza grupa nieformalnych opiekunów na Facebooku ma prawie 600 zarejestrowanych użytkowników. Z drugiej strony, ANS od początku swojej działalności wspiera pracowników opieki domowej pracujących z osobami starszymi poprzez szkolenia (w tym e-learning), doradztwo, wsparcie w zwiększaniu szans na zatrudnienie. Nasz kurs e-learning w 7 językach dla pracowników opieki domowej „Aspasia” dotarł do ponad 4.000 użytkowników i został uznany przez KE za najlepszą praktykę e-integracji. Z drugiej strony, nadal świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe na poziomie społeczności lokalnych, docierając średnio do ponad 300 pracowników opieki rocznie.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© 2018 DEM@ENTORING. All Rights Reserved