Live and learn – Innovative ICT based learning and mentoring approaches for Alzheimer's communities

  • English
  • Ελληνικά
  • Svenska
  • Polski
  • Italiano
  • Dansk

Projektu

STRESZCZENIE PROJEKTU

Strategiczne partnerstwa na rzecz kształcenia dorosłych

Dem@entoring wykorzystuje integracyjne podejście edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące zdrowia, dobrego samopoczucia i promocji działań ICT wśród osób cierpiących na demencję oraz ich formalnych i nieformalnych opiekunów w celu zrozumienia ich choroby i skutecznego radzenia sobie z objawami demencji, podniesienia świadomości, poprawy zrozumienia i zmniejszenia strachu przed stygmatyzacją. Dzięki wdrożeniu tego szkolenia w różnych krajach UE, będziemy mieli możliwość reagowania na rosnącą liczbę osób z demencją poprzez podnoszenie kwalifikacji formalnych i nieformalnych opiekunów, którzy chcą lepiej zrozumieć chorobę. Przewiduje się, że odsetek osób w wieku >60 lat wzrośnie z 12% obecnej populacji do 22% w latach 2015-2050. Wzrost średniej długości życia wiąże się ze zwiększoną częstością występowania chorób przewlekłych, takich jak demencja. Szacuje się, że w 2015 r. na całym świecie 46,8 mln osób cierpiało na demencję, a liczba ta będzie niemal dwukrotnie wyższa co 20 lat. Wzrost ten będzie miał znaczący wpływ na państwowe systemy opieki zdrowotnej, a także na rodziny i opiekunów. Według badań do opieki nad jedną osobą cierpiącą na demencję potrzeba dwóch opiekunów. Choroba Alzheimera stanowi prawdziwe wyzwanie zarówno dla osoby, u której zdiagnozowano chorobę Alzheimera, jak i dla tych, którzy przyjmują na siebie obowiązki związane z opieką. Nie oznacza to, że nie będzie już czasu radości, wspólnego śmiechu i towarzystwa. Alzheimer często rozwija się stopniowo, oferując czas na dostosowanie się do diagnozy, planowanie z wyprzedzeniem i wspólne spędzanie wysokiej jakości czasu. Demencja nie jest szczególną chorobą. Jest to termin ogólny, który opisuje szeroki zakres objawów związanych ze spadkiem pamięci lub innymi umiejętnościami myślenia na tyle poważnymi, że ograniczają one zdolność danej osoby do wykonywania codziennych czynności. Choroba Alzheimera stanowi od 60 do 80 procent przypadków.

Celem projektu jest zapewnienie szkoleń i usług dla wszystkich zaangażowanych grup docelowych poprzez mentoring. Beneficjenci poprzez stronę internetową projektu, zostaną przeszkoloni w kwestiach związanych z demencją, objawami behawioralnymi i psychiatrycznymi - interwencjami niefarmakologicznymi – obciążeniem opiekunów itp. Doświadczeni partnerzy projektu zlokalizują i zmotywują większą liczbę użytkowników do udziału w projekcie. Wszystkie materiały szkoleniowe będą dostępne jako e&m-learning przetłumaczone na języki partnerów oraz dostępne poprzez platformę.

Osoby cierpiące na demencję, opiekunowie formalni i nieformalni, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne, kluczowi interesariusze, pracownicy służby zdrowia i dostawcy usług edukacyjnych są celem projektu dem@entoringowego i szacujemy, że w trakcie trwania projektu dotrzemy do około 5 000 osób i organizacji. Będzie to możliwe dzięki kompleksowej strategii wykorzystującej różne kanały w celu dotarcia do wszystkich potencjalnych odbiorców.

Przewiduje się różnorodne działania, począwszy od wstępnej analizy potrzeb, stworzenia obiegu współpracy, systemu dem@entoringu opartym na podejściu szkoleniowym (edukacja integracyjna, interaktywność, podejmowanie decyzji). Kluczowym elementem jest strategia rozpowszechniania rezultatów i wynikający z niej plan działań partnerów. W ramach wysiłków na rzecz zaangażowania członków grupy docelowej zorganizowane zostaną trzy wydarzenia upowszechniające, seminaria, webinaria oraz sesja szkoleniowa.

Przejrzysta metodologia projektu z zadaniami, działaniami, planem czasowym i kamieniami milowymi została zaprojektowana tak, aby umożliwić:

a. realizację zadań zgodnie z planem i kryteriami jakości,
b. zaangażowanie i wkład grupy docelowej,
c. promocję i podnoszenie świadomości,
d. podejście integracyjne,
e. raportowanie i spotkania robocze,
f. działania na rzecz trwałości rezultatów i możliwości transferu wyników.

a. Spadek wykluczenia społecznego wśród osób z demencją w społeczeństwie,
b. Wzrost wykorzystania działań w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz poprawa zdrowego stylu życia,
c. Zwiększona interakcja z różnymi grupami w otoczeniu, promując w ten sposób równe szanse, dobrobyt, wartość demokratyczną, proaktywne podejście, aktywne uczestnictwo,
d. Praktyczne przykłady dla zainteresowanych stron i podmiotów świadczących usługi edukacyjne w zakresie stosowania polityki i priorytetów UE, itp.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© 2018 DEM@ENTORING. All Rights Reserved